Marginalskatter med och utan sociala avgifter

Tabellerna nedan visar hur arbetsinkomster beskattas inom olika inkomstskikt, med hänsyn till jobbskatteavdraget, för personer i olika åldrar, beräknat på en kommunalskattesats på 32%.

Lönen beskattas både med inkomstskatt enligt marginalskatten i tabellen nedan och med sociala avgifter, på 31,42% för personer som under året fyller 0 - 65 år, som tillkommer ovanpå bruttolönen. D.v.s. hela lönekostnaden är 131,42% av bruttolönen.

I skatten och de sociala avgifterna ingår en avsättning till statlig pension, upp till en årslön av 496 305 kr år 2017 (478 551 kr år 2016), som blir en fordran på staten. Denna avsättning är totalt 18,5% av lönen efter avdrag av den egna pensionsavgiften på 7% d.v.s. c:a 17,2% på totala lönen. Om pensionen sedan när den tas ut beskattas med enbart kommunalskatt återstår c:a 12% som nettopension. Siffrorna inom parentes i tabellen tar hänsyn till att pensionsavgiften egentligen inte är en skatt utan en form av personligt sparande och anger, för de inkomster som pension intjänas för, hur mycket som blir kvar efter skatt när även den intjänade pensionen räknas med.

 

Marginalskatt på arbetsinkomster år 2017 för personer födda från och med 1952 (Inkl. framtida pension inom parentes):

ÅrsinkomstMarginalskattKvar efter skattKvar av hela lönekostnaden
efter social avgifter och skatt
 0 - 18 999 0% 100% 76%
 19 000 - 58 099 7% 93% (105%) 71% (80%)
 58 100 - 121 699 18% 82% (94%) 62% (72%)
 121 700 - 140 299 24% 76% (88%) 58% (67%)
 140 300 - 352 999 28% 72% (84%) 55% (64%)
 353 000 - 452 199 32% 68% (80%) 52% (61%)
 452 200 - 496 305
 53% 47% (59%) 36% (45%)
 496 306 - 651 799 53% 47% 36%
 651 800 - 60% 40% 30%
    
Utdelning inom
3.12 reglerna
 20% 80% 62% kvar efter bolagsskatt på 22%
 och kapitalinkomstskatt på 20%
Utbetalning från pensions-
 försäkring, total inkomst
 maximalt 443 299 kr
 32% 68% 55% kvar efter löneskatt
 och inkomstskatt

 

Marginalskatt på arbetsinkomster år 2016 för personer födda från och med 1951 (Inkl. framtida pension inom parentes):

 Årsinkomst  Marginalskatt  Kvar efter skatt  Kvar av hela lönekostnaden
efter social avgifter och skatt
 0 - 18 799  0%  100%  76%
 18 800 - 44 199  7%  93% (105%)  71% (80%)
 44 200 - 120 949  18%  82% (94%)  62% (72%)
 120 500 - 137 899  24%  76% (88%)  57% (66%)
 137 900 - 348 899 28% 72% (84%) 55% (64%)
 348 900 - 443 299  32%  68% (80%)  52% (61%)
 443 300 - 478 551
 53%  47% (59%)  36% (45%)
 478 552 - 638 899  53%  47%  36%
 638 900 - 60% 40% 30%
       
Utdelning inom
3.12 reglerna
 20%  80%  62% kvar efter bolagsskatt på 22%
och kapitalinkomstskatt på 20%
Utbetalning från pensions-
försäkring, total inkomst
maximalt 395 699 kr
 32%  68% 55% kvar efter löneskatt
och inkomstskatt

 

Som framgår av siffrorna inom parentes i tabellens sista kolumn blir behållningen, från företag till egen plånbok, relativt god, drygt 60% kvar efter alla skatter, med hänsyn även till framtida nettopensionsutbetalning, på inkomster upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt på 452 999 kr. För inkomster över denna nivå minskar behållningen snabbt.

En företagare med aktiebolag kan även ta ut en viss utdelning som beskattas med 22% i bolagsskatt och sedan med 20% i kapitalinkomstskatt d.v.s. det blir 62% kvar efter skatt av en vinst som lyfts som utdelning inom 3.12 reglerna, vilket alltså är ungefär samma behållning efter alla skatter som på inkomster upp till brytpunkten för statlig skatt.

Inbetalningar till pensionsförsäkringar kan ske upp till 35% av lönen, men det finns även en alternativ beräkningsmetod som för de flesta ger ett mycket större utrymme för inbetalning. En inbetalning till pensionsförsäkring beskattas först hos företaget med löneskatt 24,26% vid inbetalningen och med inkomstskatt för personen vid uttaget. Kvar efter båda skatterna blir då om totala inkomsten vid uttaget understiger brytpunkten för statlig skatt c:a 55%.

Den företagare som tar ut en lön över brytpunkten för statlig skatt får då maximalt 45% kvar av överstigande belopp,
och över gränsen för intjänande till statlig pension maximalt 36% kvar av överstigande belopp,
bör istället överväga följande alternativ:

  • Utdelning upp till gränsen för 3:12 regler: 62% kvar.
  • Pensionsförsäkring som senare tas ut vid total inkomst under brytpunkten för statlig skatt: 55% kvar.
  • Beskatta vinst i AB och tag ut som lön max 100 000 kr/år  efter 65 år vid total inkomst under bp för statlig skatt: 71% kvar.
  • Beskatta vinst i AB och tag ut som lön max 300 000 k/år efter 65 år vid total inkomst under bp för statlig skatt: 60% kvar.
  • Beskatta vinst i AB och tag ut som lön under bp för stalig skatt vid nedtrappning före 65 års ålder: totalt c:a 56% kvar.

Dessa siffror leder dessutom till slutsatsen att för den företagare som tar lägre lön än brytpunkten för statlig skatt i första hand bör öka sin lön upp till brytpunkten för statlig skatt (minst 61% kvar) och ta utdelning (62% kvar) och spara skattade pengar till pensionen istället för att betala pensionsförsäkringar eftersom det blir mindre kvar av en avsättning till pensionsförsäkring (55% kvar).

Tänk dock alltid på att summan av lön och eventuella pensionsutbetalningar inte överstiger brytpunkten för statlig skatt.

Utdelningsrätt som intjänas för år 2016 är maximerad till antingen 159 775 kr eller 50% av företagets totala lönesumman för föregånde år. För att kunna utnyttja lönesumman för 2015 års löner måste företagaren eller någon närstående år 2015 haft en lön från företaget på minst 348 600 kr + 5% av lönesumman eller minst 557 460 kr.

Varje person kan bara erhålla utdelningsrätt utan att använda löneunderlag från ett företag. Således är det viktigt för en företagare med ägande i flera aktiebolag att inte sprida ut löneuttaget över alla bolagen utan att ta tillräckligt hög lön från ett bolag för att kunna utnyttja löneunderlaget i detta bolag.

Löneunderlag får bara användas vid beräkning av utdelningsrätt för personer som äger minst 4% av företagets aktiekapital.

Marginalskatt för pensionärer

För personer, som under året fyller 66 år eller mer, med en pension under brytpunkten för statlig skatt är det extra lönsamt att ha en arbetsinkomst. Dels så är de sociala avgifterna lägre 16,36% (födda efter 1937) eller 6,15% (födda 1937 eller tidigare), och dels sänker jobbskatteavdraget skatten med 20%-enheter på arbetsinkomster upp till 100 000 kr och med 5%-enheter på arbetsinkomster i intervallet 100 000 - 300 000 kr.

Om summan av arbetsinkomst och pension överskrider brytpunken för statlig skatt så blir totala skattesänkningen mindre. Den statliga inkomstpensionen och premiepensionen kan oberoende av varandra tas ut helt 100% eller i delar 75%, 50%, 25% eller 0%. Vid hög pension kan man skapa utrymme för arbetsinkomster, utan att överskrida gränsen för statlig inkomstskatt, genom att ta ut en lägre statlig pension. Att inte ta ut någon pension eller bara ta ut en del av pensionen medför att pensionen kommande år blir högre, om den totala inkomsten kommande år kommer över brytpunkten för statlig inkomstskatt så reduceras den totala skattevinsten på det erhållna jobbskatteavdraget. I vissa fall kan även ändrade grundavdragsbelopp på grund av den högre sammanlagda inkomsten medföra att skattensänkningen minskar. Personer födda efter 1937 tjänar dessutom in statlig pension för arbetsinkomster även efter 65 års ålder. Notera dock att lön plus eventuell pension inte bör överstiga brytpunkten för statlig skatt.

Marginalskatt på arbetsinkomster år 2017 för personer födda 1938 - 1951 (Inkl. framtida pension inom parentes):

Arbetsårsinkomst Jobbskatteavdrag Marginalskatt Kvar efter skatt Kvar av hela lönekostnaden
0 - 100 000 20% 12% 88% (100%) 76% (86%)
100 000 - 300 000 5% 27% 73% (85%) 63% (73%)
300 000 - 433 899 0% 32% 68% (80%) 62% (72%)
         
Lön från tidigare
beskattade vinster
i aktiebolag (26,3%)
0 - 100 000
20% 12% 65% (74%)

56% (64%) med hänsyn till
både sociala avgifter och
tidigare betald bolagsskatt

Lön från tidigare
beskattade vinster
i aktiebolag (26,3%)
100 000 - 300 000
5%27%54% (63%)

46% (54%) med hänsyn till
både sociala avgifter och
tidigare betald bolagsskatt

 Lön från tidigare
beskattade vinster
i aktiebolag (26,3%)
300 000 - 414 000
0%32%50% (59%)43% (51%) med hänsyn till
både sociala avgifter och
tidigare betald bolagsskatt

 

Personer födda 1937 och tidigare får pension enbart från det gamla systemet och tjänar inte in någon extra pension på att arbeta efter 65 års ålder. För dessa personer utgår sociala avgifter på 6,15%.

Marginalskatt på arbetsinkomster år 2017 för personer födda 1937 och tidigare:

Arbetsårsinkomst Jobbskatteavdrag Marginalskatt Kvar efter skatt Kvar av hela lönekostnaden
0 - 100 000 20% 12% 88% 83%
100 000 - 300 000 5% 27% 73% 69%
300 000 - 0% 32% 68% 64%
         
Lön från tidigare
beskattade vinster
i aktiebolag
0 - 100 000
20% 12% 88%

65% med hänsyn till soc. avg. och
tidigare betald bolagsskatt

Lön från tidigare
beskattade vinster
i aktiebolag
100 000 - 300 000
5%27%73%

54% med hänsyn till soc. avg och
tidigare betald bolagsskatt

Lön från tidigare
beskattade vinster
i aktiebolag
300 000 - 414 000
 0%32%68%

50% med hänsyn till soc. avg. och
tidigare betald bolagsskatt