Aktuella belopp för år 2017 (belopp för år 2016 inom parentes)

Inkomstgränser:

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (20% statlig inkomstskatt): 452 199 kr (443 299 kr)
Brytpunkt för statlig värnskatt (25% statlig inkomstskatt): 651 799 kr (638 899 kr)
Högsta pensionsgenererande inkomst (8,07 inkomstbasbelopp) 496 305 kr (478 551 kr)
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (7,5 prisbasbelopp): 336 000 kr (332 250 kr)
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 prisbasbelopp): 448 000 kr (443 000 kr)

Skattefri bilersättning:

Privat bil: 18,50kr per mil.
Tjänstebil där den anställde betalar, bensin 9,50kr per mil, diesel 6,50kr per mil.

Fri mat:

Helt fri kost: 220 kr (220 kr)
En fri måltid (lunch eller middag): 77 kr (77 kr)
Fri frukost: 44 kr (44 kr)

Fastigheter:

Fastighetsavgift (12,5% av föregående års inkomstbasbelopp): 7 687 kr (7 412 kr)
Uppskovsbelopp vid uppskov av reavinstskatt vid bostadsförsäljning är maximerat till: 1 450 000 kr
Uppskovsränta vid uppskov med reavinstskatt är: 1,67% som beskattas med 30% d.v.s. 0,51% skatt.

Företag:

Bolagsskatt: 22,0% (22.0%)
Direktavskrivning av inventarier får ske upp till 22 400 kr (22 150 kr) exklusive moms (50% av prisbasbeloppet).

Utdelning från aktiebolag enligt 3.12 reglerna

För utdelning år 2018 har regeringen ett förslag till kraftig försämring.
För alla mindre aktiebolag innebär förslaget att den maximala utdelningen blir begränsad till (1,75 * IBB): 107 625 kr,
denna beskattas då enligt förslaget med en skattesats på 25%.

Utdelningen för 2017 baseras på 2016 års löner, med en skattesats på 20%:
Utdelning 2017 utan användning av år 2016 års löneunderlag är (2,75 * IBB): 163 075 kr (159 775 kr)
Utdelning 2017 med löneunderlag: 50% av företagets totala lönesumman.
För att under år 2017 kunna utnyttja lönesumman för 2016 års löner måste företagaren eller någon närstående år 2016 ha en lön från företaget på minst (6 * IBB) = 355 800 kr (348 600 kr) + 5% av lönesumman eller (10 * IBB) = 593 000 kr (581 000 kr).

Detta innebär för 2016 års löner, för att utnyttja lönesumma vid beräkning av utdelning:
En ensam företagare behövde under 2016 ta ut en lön på minst 374.527 kr för att kunna utnyttja löneunderlaget.
Om företagets lönesumma överstiger 1.748.000 kr så behövde företagaren eller en närstående ta ut en högre lön än brytpunkten för statlig skatt.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter:

Födelseår: 1951 - 1938 - 1950  - 1937
Arbetsgivaravgifter: 31,42% 16,36% 6,15%
Egenavgifter: 28,97% 16,36% 6,15%
Löneskatt pensionsförsäkring: 24,26% 24,26% 24,26%

Momssatser:

  Pålägg Avdrag
 Tidningar, böcker, resor, idrott, kultur 6,00% 5,66%
 Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
 Övrigt 25,00% 20,00%

Representation:

Representation, belopp avseende måltid/förtäring är endast avdragsgilla under räkenskapsår som inletts före år 2017, därefter är avdraget 0 kr i samband med måltid/förtäring. Däremot är momsen är avdragsgill upp till en kostnad på 300 kr per person, resterande beskattas i aktiebolag med bolagsskatt och för enskilda och handelsbolag med både egenavgifter och inkomstskatt:
Måltid lunch, middag eller liknande: 90kr (Moms för en kostnad på 300 kr är avdragsgill, vid mat = 36 kr, vid mat och alkohol = 46 kr).
Enklare förtäring eller enbart dryck: 60kr
Representationsgåvor: 180kr
Personalfest: 90kr
(i övrigt samma villkor avdrag och moms som för måltidsrepresentation ovan)
Biljetter
till teater, julbordskryssning och liknande: 180kr

OBS!!! Vid representation där både mat och alkohol ingår kan man dra av en schablonmoms på upp till 46 kr per person).

Gåvor:

Gåvor som är avdragsgilla för aktiebolag och skattefria för den anställde. Beloppen är inklusive moms och får ej överskridas. Om de överskrids är hela beloppet att anse som lön och skall beskattas som sådan. Gåvan får inte vara i form av pengar eller något som enkelt kan bytas mot pengar. Presentkort på en resebyrå är godkänt om det inte kan lösas in mot pengar.
Julgåva: 450kr kan ges till anställda varje jul.
Jubileumsgåva: 1 350kr kan ges till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- och 100-års jubileum.
Minnesgåva: 15 000kr kan ges när en anställd som varit anställd minst 6 år fyller 50 år eller slutar sin anställning.

Räntor:

Statslåneräntan SLR november 2016 att användas för år 2017: 0,27% (0,65%)
Ränta till företagare på inlånat kapital (SLR + 3%): 3,27% (3,65%)
Schablonränta på periodiseringsfond (72% av SLR): 0,1944% (0,468%) som efter bolagsskatt medför en kostnad på: 0,04% (0,10%)

Referensränta för 2016: 0,0% - -0,5
Dröjsmålsränta får ej överstiga (referensränta + 8%): 8,0% - 7,5%

Uppskovsränta på uppskov av reavinst vid bostadsförsäljning: 1,67% som beskattas med 30% d.v.s. 0,51% skatt.

Basbelopp:

I Sverige finns det tre olika basbelopp som används i olika sammanhang, dessa är:

Prisbasbeloppet, som i princip skall följa prisutvecklingen i landet, används bland annat för att reglera storleken av olika skatte och bidragsnivåer samt gränsen för direktavskrivning för inventarier.

Förhöjda prisbasbeloppet är som namnet antyder lite högre än prisbasbeloppet och används bland annat  för att beräkna pensionspoäng i gamla ATP systemet. Det förhöjda prisbasbeloppet tillkom på grund av ett politiskt beslut för flera år sedan att höja ATP pensionerna något mer än att följa prisutvecklingen.

Inkomstbasbeloppet, som i princip skall följa inkomstutvecklingen i landet, används bland annat för att beräkna högsta pensionsgrundande inkomst, fastighetsavgiftens storlek samt nivåer och gränsvärden på utdelning i fåmansföretag som beskattas med 20%.

Basbeloppen fastställs varje år av regeringen och gäller för ett kalenderår enligt nedanstående tabell: 

År        Prisbasbelopp Förhöjt
prisbasbelopp
Inkomstbasbelopp
2008 41 000 kr 41 800 kr 48 000 kr
2009 42 800 kr 43 600 kr 50 900 kr
2010 42 400 kr 43 300 kr 51 100 kr
2011 42 800 kr 43 700  kr 52 100  kr
 201244 000 kr44 900 kr54 600 kr
 201344 500 kr45 400 kr56 600 kr
 201444 400 kr45 300 kr56 900 kr
 201544 500 kr45 400 kr58 100 kr
 201644 300 kr45 200 kr59 300 kr
 201744 800 kr
45 700 kr
61 500 kr